Zasiłek rehabilitacyjny

Wypadki się zdarzają. Czasami do wyleczenia ich skutków nie wystarczy okres, na który pracownik otrzyma zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, a przecież za coś trzeba żyć i prowadzić często drogą rekonwalescencję. Wtedy warto ubiegać się o dalsze świadczenia rehabilitacyjne.

Zasiłek pobierany z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobom, które w trakcie wykonywania obowiązków służbowych uległy wypadkowi i są niezdolne do dalszego wykonywania pracy. Jeśli  zasiłek ten uległ wyczerpaniu , a kontynuowanie leczenia jest niezbędne do odzyskania zdolności do pracy, pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne trwające nie dłużej niż 12 miesięcy. Jego wysokość zazwyczaj wynosi 90% wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni pobierania świadczenia. Świadczenie rehabilitacyjne zostanie zmaksymalizowane gdy pobiera je osoba w ciąży, bądź niezdolność wynikła właśnie na skutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.

Jak je otrzymać?
zasilek_rehabilitacyjny
Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne jest zobligowana do wypełnienia druku ZUS Np.-7 i złożenia go w odpowiedniej placówce ZUS. Takiemu wnioskowi powinny towarzyszyć następujące załączniki:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia
  • protokół powypadkowy lub karta wypadku przy pracy
  • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydanej przez inspektora sanitarnego (w przypadku choroby zawodowej)
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy (wyłączając przypadki, w których niezdolność do pracy wystąpiła po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą)

Nie każdy może je otrzymać 

Istnieją oczywiście przypadki, w których pracownikowi nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. Jednym z nich jest sytuacja, w której podczas okresu niezdolności zatrudnionemu przysługuje prawo do pobierania wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia. Świadczenie nie trafi również w ręce osób, którym udowodniono rażące naruszenie przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia. Z pewnością nie trzeba w tym miejscu wspominać o pracownikach, którzy ulegli wypadkowi pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających.  Dalszej pomocy od ZUS nie otrzymają także osoby uprawnione do emeryturyrenty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, zasiłku dla bezrobotnych, urlopu dla poratowania zdrowia i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

PIT

Powiązane artykuły