ZUS Gdynia

ZUS Gdynia

Adres do ZUS w Gdyni :

81-364 Gdynia
ul. Władysława IV 24

Telefony do ZUS Gdynia :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987

Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS Gdynia ubezpiecza mieszkańców miasta Gdynia. Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w dni robocze w godzinach pracy. Inspektorat ZUS w Gdyni podlega pod Oddział  ZUS w Gdańsku

ZUS Gdynia
ZUS w Gdyni

Forum na temat ZUS w Gdyni
[bbp-single-forum id=4807]

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS Gdynia

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS Gdynia (np. pracownicy) mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – z zastrzeżeniem niżej wymienionych przypadków. Członkami rodziny są następujące osoby: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, małżonek oraz wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ZUS w Gdyni lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

PIT

Powiązane artykuły