Zmiany we wnioskach ZUS-u

Na PUE ZUS od 14 listopada 2020 r. obowiązują zmiany w31 wioskach. Zmiany polegały na wprowadzeniu nowego formatu – HTML. Poza formatem HTML, wnioski mają posiadać uproszczoną formę. Wszystko to ma na celu sprawić, by wnioski były bardziej zrozumiałe i intuicyjne w ich wypełnianiu. Zmiany dotykają formularzy dotyczących emerytur i rent, zasiłków oraz ubezpieczeń i składek.

Co dokładnie się zmieniło? Niektóre z wniosków zostały ze sobą połączone, a niektóre zostały całkowicie zlikwidowane. Na stronie ZUS-u możemy doczytać się następujących zmian:

Dotychczasowy symbol wniosku  na PUE ZUS – do 13.11.2020 r.Symbol wniosku na portalu PUE ZUS od 14.11.2020 r.Nowa nazwa wniosku od 14.11.2020 r.
KP-1         
KP-3
EKPWniosek w sprawie kapitału początkowego
RP-1EEMPWniosek o emeryturę
ZUS Er-18EPD-18Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
ER-13ER-13Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
Rp-1RERNWniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
ZUS-Rw-73EROPOświadczenie o osiąganiu przychodu
RP-6 
RP-6Z
ERP-6Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
ZUS Rp-13EUZWniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy
RD-3RD-3Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
ZUS-EOPRSOWniosek o odroczenie terminu płatności składek
ZUS-EUNRSUWniosek o umorzenie należności z tytułu składek
US-13US-13Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
US-7               
US-8
US-11
US-12                              US-16       
ZUS-ZZU                     EWZ-1    
US-7Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej
US-9    
US-10
US-9Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe
Z-10Z-10Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)
Z-12Z-12Wniosek o zasiłek pogrzebowy
Z-15Z-15AWniosek o zasiłek opiekuńczy (dziecko)
Z-15Z-15BWniosek o zasiłek opiekuńczy (członek rodziny)
ZAS-54ZAMWniosek o zasiłek macierzyński
ZAS-34ZAOWniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
ZUS ZAS-12ZAS-12ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
Dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
ZAS-36ZAS-36Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
ZAS-58        
ZAS-65            
ZAS-66
ZAS-58Wniosk o udzielenie wyjaśnień/Wniosek o wydanie decyzji/Skarga w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
ZAS-62ZAS-62Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy
ZAS-64ZAS-64Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
Np-7ZNp-7Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
EPRZ   
EWNUU
EWZU         
EWZUU             
ZPWWniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
ZUS Z-3ZUS Z-3Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące pracowników)
ZUS Z-3aZUS Z-3aZaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
ZUS Z-3bZUS Z-3bZaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
ZAS-53ZAS-53Wniosek o zasiłek chorobowy

Na PUE ZUS w formacie HTML mają być dostępne już wszystkie wnioski do końca 2020 roku.

PIT

Powiązane artykuły