Na czym polega działalność funduszy parasolowych?

Wśród funduszy inwestycyjnych wiele korzyści inwestorom oferują fundusze parasolowe. Czym one są i jak działają? Czy rzeczywiście warto zdecydować się na inwestycję w fundusz typu parasolowego?

Pojęcie funduszu parasolowego

Fundusz parasolowy jest jednym z rodzajów funduszu inwestycyjnego, w ramach którego funkcjonuje co najmniej kilka subfunduszy, z jakich każdy może mieć nieco inną politykę inwestycyjną. W ramach jednego funduszu parasolowego okresowo można zwiększać ilość subfunduszy, jeśli sprzyja ku temu sytuacja na rynkach finansowych i aktualne wydarzenia gospodarcze. Inwestorzy powierzający swój kapitał funduszowi parasolowemu mogą swobodnie wybierać i przenosić środki między subfunduszami w ramach jednego „parasola”, czyli dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa, a operacje te są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Podatek w wysokości 19 proc. będzie uiszczany dopiero wtedy, kiedy inwestor osiągnie dochód, co ma miejsce w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu bądź przy konwersji jednostek uczestnictwa, jakie zgromadził w funduszu parasolowym na jednostki uczestnictwa w zupełnie innym funduszu.

Przykładem funduszy parasolowych są: UniFunduszeFIO, będący funduszem inwestycyjnym otwartym, oraz UniFunduszeSFIO, czyli specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, zarządzane przez TFI Union Investment. Pierwszy ze wspominanych funduszy parasolowych adresuje swoją ofertę również do początkujących inwestorów i oferuje szeroki zakres subfunduszy, charakteryzujących się zróżnicowanym profilem ryzyka. Są one dostępne dla każdego, ponieważ minimalna kwota inwestycji dla większości z nich wynosi zaledwie 100 zł. Natomiast Parasol UniFunduszeSFIO posiada ofertę dla instytucji oraz klientów indywidualnych dysponujących pokaźnym kapitałem inwestycyjnym, ponieważ próg kapitałowy wejścia do wielu funduszy wynosi 10 lub nawet 40 tys. euro. W ramach takich funduszy parasolowych można inwestować w fundusze opierające swoją działalność na: instrumentach rynku pieniężnego, lokatach bankowych, walutach, obligacjach, akcjach spółek europejskich, akcjach spółek wypłacających dywidendy, akcjach spółek małych i średnich przedsiębiorstw, czy akcjach spółek notowanych na giełdzie w Turcji.

Czy warto zainwestować w fundusz parasolowy?

Inwestycje na rynku kapitałowym są obarczone koniecznością uiszczania podatku od wypracowanych zysków – tzw. podatku Belki w wysokości 19 proc. W znaczący sposób uszczupla on zarobioną m.in. w toku inwestowania w fundusze inwestycyjne, kwotę. Można jednak zmniejszyć uciążliwość obowiązku podatkowego, jeśli korzysta się z oferty funduszy parasolowych.

Oferują one bowiem optymalizację podatkową, ponieważ przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami skupionymi pod jednym „parasolem”, odbywa się bez konieczności uiszczania podatku od zysków kapitałowych. Z perspektywy inwestora pozwala to na odsunięcie w czasie obowiązku podatkowego do chwili, kiedy ostatecznie wycofa on swoje środki z funduszu, czyli zrealizuje zysk. Kolejną korzyścią wynikającą z inwestycji w fundusze parasolowe jest możliwość dowolnego wyboru subfunduszu lub subfunduszy, które w danym czasie najpełniej odpowiadają potrzebom inwestora. Jeśli jest on w stanie zaakceptować zwiększone ryzyko, może inwestować pieniądze w subfundusz akcyjny, zaś jeśli uzna, że wycena akcji jest spadkowa, może przenieść swoje środki w łatwy sposób do subfunduszu o niskim poziomie ryzyka, np. zrównoważonego – lokat czy obligacji. Decydując się na taką zamianę, można określić szczegóły transakcji. Inwestor ma możliwość przekazania tylko części lub nawet wszystkich swoich środków z jednego subfunduszu do innego.

Inwestor ma swobodę budowania, zgodnie ze swoimi planami i poziomem akceptacji ryzyka inwestycyjnego, portfelu subfunduszy. Podatek Belki zapłaci on tylko w momencie realizacji zysku, czyli wtedy, gdy wycofa się z inwestycji. Wiąże się to z koniecznością złożenia do TFI zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. Podatek pobierany jest wyłącznie od zysków kapitałowych, nie od całej sumy zainwestowanej w fundusz parasolowy.

PIT

Powiązane artykuły