ZUS wyśle niektórym PIT do domu

pit

Czas rozliczeń ze skarbówką jest już w pełni. Jednak nie wszyscy muszą się tym przejmować, gdyż otrzymają swój wypełniony PIT od ZUS.

Osoby, które nie osiągają żadnych przychodów poza emeryturą lub rentą nie muszą się przejmować wypełnianiem rocznego zeznania podatkowego. Te osoby mogą spokojnie oczekiwać na przesłanie PIT-40A przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ci podatnicy nie muszą podejmować żadnych działań związanych z rozliczeniem swojego dochodu. Istotne jest jednak to, że nie mogli oni osiągnąć innych dochodów poza świadczeniami wypłacanymi z ZUS. Jeśli jednak ktoś osiągał dodatkowe dochody, to PIT-40A, który zostanie przesłany przez ZUS nie wystarczy i konieczne będzie złożenie odpowiedniego zeznania do skarbówki przez podatnika.

Istotne jest także to, że osoby, które pieniądze z ZUS otrzymywały tylko przez część roku kalendarzowego, otrzymają PIT-11A, który stanowi informację o osiągniętych dochodach, a nie rozliczenie. Te osoby będą musiały w urzędzie skarbowym rozliczyć się samodzielnie.
Do obowiązków ZUS należy sporządzenie i przekazanie podatnikom do końca lutego 2017 roku rocznego obliczenia podatku, a także imiennych informacji o wysokości dochodu i pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2016 z tytuły wypłaty:

• świadczeń emerytalno – rentowych na formularzu PIT-40A/11A,
• zasiłków, które przysługują z ubezpieczenia społecznego na formularzu PIT-11A,
• należności, które stanowią prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy na formularzu PIT-11,
• bezegzekucyjnych potrąceń kwot alimentów, rent odszkodowawczych oraz odsetek za opóźnienie wypłaty świadczeń na formularzu PIT-8C.

W stosunku do poprzedniego roku podatkowego nie uległy zmianie wzory podanych deklaracji.
Jak już wskazano wyżej, ZUZ może rozliczyć podatnika na formularzu PIT-40A albo przesłać do niego informacje o wysokości dochodów na PIT-11A. Jeżeli podatnik nie otrzyma z ZUS odpowiedniego formularza, to ma on obowiązek wydać go na indywidualny wniosek świadczeniobiorcy. Taki wniosek może zostać przez podatnika złożony w najbliższej placówce pisemnie albo ustnie do protokołu.

PIT

Powiązane artykuły