ZUS Wadowice

ZUS Wadowice

Adres do ZUS Wadowice

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
34-100 Wadowice
ul. Teatralna 3

Telefony ZUS w Wadowicach

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Praca w ZUS

Oferty pracy w ZUS publikowane są na oficjalnej stronie urzędu pod adresem: www.zus.pl/praca

Zasięg terytorialny

Placówka ZUS Wadowice ubezpieczeniami obejmuje osoby zamieszkałe na terenie gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Spytkowice, Mucharz, Stryszów, Tomice, Wadowice a także Wieprz. Kierownik Inspektoratu lub zastępca kierownika Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach 10:00 – 14:00 . Inspektorat ZUS w Wadowicach podlega pod Oddział  ZUS w Chrzanowie

ZUS Wadowice
ZUS w Wadowicach

Forum na temat ZUS w Wadowicach
[bbp-single-forum id=4753]

Wypłata emerytury pomostowej ZUS Wadowice

Emeryturę pomostową wypłaca jednostka organizacyjna ZUS Wadowice, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Wypłata przysługuje od dnia powstania prawa do tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszony został adekwatny wniosek. Emeryturę wypłaca się za poszczególne miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczenia.Ponadto emerytura wypłacana jest za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń (np. poczty), albo – na wniosek tej osoby – na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Emerytowi zamieszkującemu za granicą świadczenie wypłaca się – na jego wniosek – osobie przez niego upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w kraju lub na rachunek bankowy emeryta w kraju, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Prawo do emerytury pomostowej w ZUS w Wadowicach ulega zawieszeniu – bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu – w razie podjęcia przez osobę uprawnioną pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w nowych wykazach prac. W przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu z tytułu wykonywania pracy, która nie została wymieniona w nowych wykazach prac – prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

PIT

Powiązane artykuły