ZUS Ełk

ZUS Ełk

Adres do ZUS Ełk

19-300 Ełk
ul. Wojska Polskiego 73

Telefon ZUS w Ełku

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

Placówka ZUS w Ełku swoim zasięgiem obejmuje miasto Ełk jak również gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki oraz Stare Juchy. Kierownik Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Inspektorat ZUS Ełk  podlega pod Oddział  ZUS w Olsztynie

ZUS Ełk
ZUS w Ełku

Forum na temat ZUS w Ełku
[bbp-single-forum id=4865]

Renta socjalna w ZUS Ełk

Renta socjalna jest świadczeniem w ZUS Ełk, którego przyznanie jest uzależnione od zamieszkania osoby uprawnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do tej renty przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011r. Nr 264, poz. 1573), a więc m.in. w związku z zamierzonym wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej, podjęciem lub kontynuowaniem studiów albo szkolenia zawodowego lub innymi okolicznościami uzasadniającymi ich zamieszkanie na terytorium RP, zgody na pobyt tolerowany, w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają zezwolenie na pobyt.

Renta socjalna ZUS w Ełku przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i która jest całkowicie niezdolna do pracy. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat. Za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 18. roku życia.

PIT

Powiązane artykuły