ZUS Ostróda

ZUS Ostróda

Adres ZUS Ostróda

14-100 Ostróda
ul. Czarnieckiego 50

Telefon ZUS w Ostródzie

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS w Ostródzie ubezpieczeniami obejmuje zarówno mieszkańców miasta Ostróda jak również gmin: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg a także Ostróda. Kierownik Inspektoratu bądź też wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Inspektorat ZUS Ostróda podlega pod Oddział  ZUS w Elblągu

ZUS Ostróda
ZUS w Ostródzie

Forum na temat ZUS w Ostródzie
[bbp-single-forum id=4855]

Odwołanie od decyzji ws. emerytury lub renty w ZUS Ostróda

Od decyzji wydanej przez organ rentowy w sprawie emerytury lub renty przysługuje odwołanie do właściwego sądu – w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
Odwołanie wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie takie można wnieść również, we wskazanym wyżej terminie, w formie ustnej do protokołu, sporządzonego przez organ ZUS Ostróda, który wydał zaskarżaną decyzję.

Wnioskodawca w odwołaniu wskazuje zaskarżaną decyzję, uzasadnia zarzuty i wnioski. Odwołanie powinno być podpisane przez wnoszącego odwołanie, albo przez jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu jedynie w sytuacji, gdy ZUS Ostróda uzna odwołanie w całości za słuszne. W przypadku, gdy odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do właściwego sądu wraz z uzasadnieniem.

Właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie emerytury lub renty jest sąd okręgowy – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sąd I instancji.
Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym. Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie wnioskodawcy lub organu rentowego, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

PIT

Powiązane artykuły