Sprawdź, w jakich sytuacjach nie składasz deklaracji Z-3

Sprawdźmy, kiedy przepisy wymuszają złożenie deklaracji Z-3, a kiedy pracodawcy nie mają takiego obowiązku.

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z wyjątkiem zasiłków należnych za okres po ustaniu zatrudnienia. Jednak wszystko zależy od tego, ilu ubezpieczonych było objętych ubezpieczeniem chorobowym na dzień 30 listopada poprzedniego roku.

O tym, czy płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym będzie pracodawca, czy organ rentowy decyduje liczba osób objętych ubezpieczeniem chorobowym na dzień 30 listopada poprzedniego roku.

Polecamy też:

Wyjątek od tej zasady dotyczy wyłącznie sytuacji, w której zasiłek byłby należny za okres po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z wyjątkiem zasiłków należnych za okres po ustaniu zatrudnienia (art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia. Ustalając stan zatrudnienia, bierze się pod uwagę liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczenia chorobowego, bez względu na wymiar czasu pracy, uwzględniając:

 • pracowników, w tym także uczniów,
 • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby:
  • wykonujące pracę nakładczą,
  • wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
  • prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.

Do stanu zatrudnienia na dzień 30 listopada nie wlicza się:

 • osób przebywających na urlopach wychowawczych,
 • osób przebywających na urlopach bezpłatnych,
 • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Obowiązek złożenia Z-3

Taki obowiązek mają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego maksymalnie 20 osób, ale nie wypłacają pracownikom zasiłków samodzielnie. Zamiast ich zasiłki wypłaca ZUS. Wobec tego pracodawcy w takim przypadku muszą złożyć do Zakładu zaświadczenia Z-3. Zaświadczenie to zawiera dane, które są niezbędne do ustalenia prawa do zasiłków i ich wypłaty.

Podstawa prawna:

Magdalena Skalska
specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

PIT

Powiązane artykuły