Na czym polega umowa na okres próbny?

Celem nawiązania umowy o pracę na okres próbny jest z jednej strony sprawdzenie przez pracodawcę, czy dana osoba sprawdzi się na określonym stanowisku. Z drugiej natomiast jest to dobry sposób na ocenienie przez pracownika, czy dana praca, zakres obowiązków oraz zadania, które ma do wykonania, mu odpowiadają.

Na czym polega umowa na okres próbny?

Umowa o pracę na okres próbny jest jedną z umów, na podstawie której zostaje zawiązany stosunek pracy. Ma ona charakter terminowy, co w praktyce oznacza, że zostaje zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na określony czas i po jego upływie ulega rozwiązaniu. Z umową o pracę na okres próbny wiążą się takie same obowiązki oraz uprawnienia jak w przypadku np. umów na czas określony. Dotyczy do także wynagrodzenia, które można łatwo policzyć za pomocą kalkulatora wynagrodzeń na Aplikuj.pl.

Umowa o pracę na okres próbny powinna zostać zawarta w formie pisemnej i zgodnie z przepisami kodeksu pracy powinna określać miejsce zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, wynagrodzenie, wymiar oraz rodzaj pracy, a także termin rozpoczęcia i zakończenia okresu próbnego. Co ważne, czas trwania okresu próbnego nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Osoby poszukujące uczciwych i rzetelnych pracodawców mogą skorzystać z wyszukiwarki ofert na Aplikuj.pl.

Ile trwa umowa o pracę na okres próbny?

Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, że umowa o pracę na okres próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące z pewnymi wyjątkami. Przepisy dopuszczają możliwość zawarcia ponownej umowy na okres próbny w dwóch przypadkach:

  • jeśli dany pracownik zostanie u tego samego pracodawcy zatrudniony przy wykonywaniu innego rodzaju pracy,
  • możliwość jednokrotnego zawarcia kolejnej umowy na okres próbny przy tym samym rodzaju pracy ale po upływie minimum 3 lat od rozwiązania (a także wygaśnięcia) poprzedniej umowy na okres próbny.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się najczęściej po upływie okresu, na jaki została zawarta. Jest jednak możliwe wypowiedzenie tego rodzaju umowy przez każdą ze stron stosunku pracy. Terminy wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny zostały określone ustawowo i zależą od tego na jaki okres umowa została przez strony zawarta. 

  • Jeśli umowa została zawarta na okres do 2 tygodni to okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi 3 dni robocze.
  • Jeśli umowa została zawarta na okres więcej niż 2 tygodnie to okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień.
  • Jeśli umowa wynosi 3 miesiące to okres jej wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny powinno zostać wypowiedziane w formie pisemnej. W przypadku gdy to pracodawca dokonuje wypowiedzenia umowy, jest on zobowiązany do zawarcia w treści wypowiedzenia pouczenia dla pracownika o jego prawie odwołania do sądu pracy wraz ze wskazaniem jego adresu. Warto mieć świadomość, że okres wypowiedzenia liczony w tygodniach rozpoczyna bieg w pierwszą niedzielę po jego złożeniu. Dlatego też w przypadku wypowiedzenia jedno oraz dwutygodniowego ostatnim dniem okresu wypowiedzenia będzie sobota.

Jakie zmiany w umowach o pracę na okres próbny od 2023?

Zgodnie z projektem zmian do kodeksu pracy od początku 2023 mają wejść w życie nowe zasady dotyczące przedłużania oraz ponownego zawierania umów na okres próbny. Nowe przepisy w szczególności sztywno określają ramy czasowe dla umów o pracę na okres próbny –  będzie on uzależniony od okresu, na jaki pracodawca będzie zamierzał zatrudnić po okresie próbnym danego pracownika. Jeśli więc pracodawca w dalszej kolejności będzie chciał zatrudnić pracownika na okres min. 12 miesięcy, umowa o pracę na okres próbny będzie mogła wynosić 3 miesiące.

Do kluczowych zmian zaliczyć należy także możliwość przedłużenia okresu próbnego o miesiąc, gdy będzie to uzasadnione rodzajem pracy. Należy jednak pamiętać, że możliwość ta będzie dotyczyła tylko i wyłącznie umów zawartych na okres 1 lub 2 miesięcy. 

PIT

Powiązane artykuły