Jak oszczędzać z funduszem obligacji?

UWAGA! JUŻ CZAS ROZLICZYĆ PIT za 2019!: Kliknij i pobierz darmowy program

Fundusze obligacji są stosunkowo bezpieczną formą inwestowania, ponieważ większość środków pieniężnych lokowana jest w fundusz papierów wartościowych, głównie w obligacje, ale też bony czy instrumenty finansowe przedsiębiorstw lub instytucji samorządowych.

Jak funkcjonują fundusze obligacji?

Fundusze obligacji lokują środki pieniężne w papiery dłużne, których emisariuszami są instytucje korporacyjne i samorządowe, przy czym bezpieczeństwo tej inwestycji uwarunkowane jest w dużej mierze wiarygodnością emitenta. Dlaczego? Ponieważ inwestor kupuje obligacje po cenie niższej niż wskazana wartość nominalna, a emitent zobowiązuje się do ich wykupu w określonym terminie i zgodnie z wartością nominalną. Ze względu na zamianę stóp procentowych, czas wykupu obligacji powinien być jak najkrótszy, gdyż tylko wówczas ryzyko inwestycji będzie minimalne.

PIT

Jaki powinien być horyzont inwestycyjny?

Fundusze obligacji inwestują w papiery o zróżnicowanych terminach wykupu, ale dla zachowania umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego zalecane są papiery dłużne o krótkim bądź średnim terminie wykupu. Mimo że obligacje długoterminowe oferują wyższe oprocentowanie, to jednak wraz z wydłużeniem się terminu wykupu wzrasta ryzyko inwestycji. Zaletą inwestowania w obligacje krótkoterminowe jest możliwość zachowania płynności ze względu na wykorzystywanie okazji wynikających ze zmian zachodzących na rynku finansowym.

Ryzyko utraty zainwestowanego kapitału wzrasta w sytuacji, gdy emitent wykazuje problemy finansowe i ma trudności z wykupem obligacji. Pod uwagę należy wziąć również zmienność stopy zwrotu funduszy obligacji, która oscyluje w przedziale 3-6%, przy czym zasada jest taka, że wraz ze wzrostem stopy procentowej, maleje wartość nominalna obligacji, a tym samym wartość jednostek uczestnictwa funduszu.

Jakie są cechy funduszy obligacji?

Fundusze obligacji najlepiej sprawdzają się w momencie obniżek stóp procentowych i stanowią swego rodzaju alternatywę dla lokat bankowych. Założeniem jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu przy relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, który wymaga nieustannego kontrolowania – zgodnie z zasadami funduszy zrównoważonych. Fundusze obligacji cechuje:

  • lokowanie środków w instrumenty dłużne,
  • niska zmienność wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego,
  • horyzont inwestycyjny nie krótszy niż 2 lata.

Jakie są cechy inwestora?

Ten rodzaj funduszy jest rozwiązaniem dla tych, którzy preferują ograniczony poziom ryzyka  i oczekują możliwości pomnażania kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji i niskiej zmienności jednostki uczestnictwa. Mimo że fundusze obligacji są stosunkowo bezpieczną formą inwestowania, zawsze trzeba mieć na uwadze specyfikę rynku finansowego.

Decydując się na inwestowanie w fundusze obligacji warto zweryfikować wartość jednostek uczestnictwa. Pewniejsze fundusze będą te, które w ciągu kilku ostatnich lat odnotowywały regularny wzrost, bez nagłych spadków https://www.bphtfi.pl/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-obligacji-2/

Powiązane artykuły