Jak oszczędzać z funduszem obligacji?

Fundusze obligacji są stosunkowo bezpieczną formą inwestowania, ponieważ większość środków pieniężnych lokowana jest w fundusz papierów wartościowych, głównie w obligacje, ale też bony czy instrumenty finansowe przedsiębiorstw lub instytucji samorządowych.

Jak funkcjonują fundusze obligacji?

Fundusze obligacji lokują środki pieniężne w papiery dłużne, których emisariuszami są instytucje korporacyjne i samorządowe, przy czym bezpieczeństwo tej inwestycji uwarunkowane jest w dużej mierze wiarygodnością emitenta. Dlaczego? Ponieważ inwestor kupuje obligacje po cenie niższej niż wskazana wartość nominalna, a emitent zobowiązuje się do ich wykupu w określonym terminie i zgodnie z wartością nominalną. Ze względu na zamianę stóp procentowych, czas wykupu obligacji powinien być jak najkrótszy, gdyż tylko wówczas ryzyko inwestycji będzie minimalne.

Jaki powinien być horyzont inwestycyjny?

Fundusze obligacji inwestują w papiery o zróżnicowanych terminach wykupu, ale dla zachowania umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego zalecane są papiery dłużne o krótkim bądź średnim terminie wykupu. Mimo że obligacje długoterminowe oferują wyższe oprocentowanie, to jednak wraz z wydłużeniem się terminu wykupu wzrasta ryzyko inwestycji. Zaletą inwestowania w obligacje krótkoterminowe jest możliwość zachowania płynności ze względu na wykorzystywanie okazji wynikających ze zmian zachodzących na rynku finansowym.

Ryzyko utraty zainwestowanego kapitału wzrasta w sytuacji, gdy emitent wykazuje problemy finansowe i ma trudności z wykupem obligacji. Pod uwagę należy wziąć również zmienność stopy zwrotu funduszy obligacji, która oscyluje w przedziale 3-6%, przy czym zasada jest taka, że wraz ze wzrostem stopy procentowej, maleje wartość nominalna obligacji, a tym samym wartość jednostek uczestnictwa funduszu.

Jakie są cechy funduszy obligacji?

Fundusze obligacji najlepiej sprawdzają się w momencie obniżek stóp procentowych i stanowią swego rodzaju alternatywę dla lokat bankowych. Założeniem jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu przy relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, który wymaga nieustannego kontrolowania – zgodnie z zasadami funduszy zrównoważonych. Fundusze obligacji cechuje:

  • lokowanie środków w instrumenty dłużne,
  • niska zmienność wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego,
  • horyzont inwestycyjny nie krótszy niż 2 lata.

Jakie są cechy inwestora?

Ten rodzaj funduszy jest rozwiązaniem dla tych, którzy preferują ograniczony poziom ryzyka  i oczekują możliwości pomnażania kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji i niskiej zmienności jednostki uczestnictwa. Mimo że fundusze obligacji są stosunkowo bezpieczną formą inwestowania, zawsze trzeba mieć na uwadze specyfikę rynku finansowego.

Decydując się na inwestowanie w fundusze obligacji warto zweryfikować wartość jednostek uczestnictwa. Pewniejsze fundusze będą te, które w ciągu kilku ostatnich lat odnotowywały regularny wzrost, bez nagłych spadków https://www.bphtfi.pl/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-obligacji-2/

PIT

Powiązane artykuły