Ecovadis a idea społecznej odpowiedzialności biznesu

Ideą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest przede wszystkim  jest inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, w relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem i szerzenie informacji w tym przedmiocie. Gwarantuje to wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz kształtuje rozwój społeczny i ekonomiczny.

Groups team new business launch aspiration to the future.

Biznes to relacje i te jako takie podlegają ocenie. Stąd na bazie międzynarodowych standardów, w skład których wchodzą: 

 • Dziesięć zasad ONZ 
 • Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • Ruggie Framework
 • ISO 26000
 • Działania CERES 
 • Standardy Global Reporting Initiative

Powstała platforma technologiczna mająca na celu ocenę praktyk i sposób postępowania dostawców w zakresie CSR. CSR – czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to taki model zarządzania, w którym organizacje w swoich działaniach przestrzegają dobrowolnie interesy społeczne, czynniki środowiskowe, czy w końcu interakcje z interesa riuszami, szczególnie z pracownikami. 

Wypracowane metody wymusiły niejako, w ślad za powstaniem platformy stworzenie certyfikatu, który w sposób jednoznaczny gwarantował jakość i sposób działania w biznesie. Tak powstał EcoVadis – wdrażany na https://pakulaconsulting.pl/ecovadis. Dzięki platformie dokonuje się oceny praktyk, sposobu postępowania dostawców w zakresie CSR. Na podstawie oceny analityków EcoVadis, specyfiki firmy oraz dowodów materialnych platforma technologiczna sprawdza jak przedsiębiorstwo zintegrowało swoje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu we własnym systemie biznesowym. Platforma technologiczna dokonuje oceny punktowej w skali od 0 do 100 uwzględniając następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu: 

 • obszar społeczny
 • obszar środowiskowy
 • obszar etyczny
 • obszar łańcucha dostaw 

W obszarze społecznym do punktacji uwzględnia się: szkolenia pracowników, nękanie, przestrzeganie praw człowieka, warunki pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, dialog społeczny na linii pracodawca – pracownik, różnorodność. Obszar środowiskowy podlega następującej weryfikacji: zanieczyszczenia, substancje chemiczne, odpady i zarządzanie odpadami, energia, woda. Na punktowy wynik obszaru etycznego wpływ mają: korupcja, łapówkarstwo, sposób odpowiedzialny zarządzania informacjami, praktyki antykonkurencyjne. Łańcuch dostaw określa nadzór nad kwestiami społecznymi i środowiskowymi. 

Głównymi determinantami wdrożenia systemu monitorującego społeczną odpowiedzialność w biznesie są następujące powody: 

 • poprawa wyników biznesowych oraz wyniku końcowego danego kontraktu
 • legalizacja i zachowania poprawne z punktu prawa zarówno w obszarze krajowym jak i międzynarodowym

Firmą konsultingową doskonale radząca sobie z wdrożeniem EcoVadis jest Pakuł Consutling. EcoVadis to narzędzie, z którego korzysta ponad 45 tysięcy firm na całym świecie. Określa 190 kategorii w 150 krajach. Monitoruje praktyki społecznej odpowiedzialności w biznesie z uwzględnieniem działalności, wielkości i położenia geograficznego przedsiębiorstwa. Jak widać ramy oceny szyte są na miarę dla każdej organizacji. 

Głównymi walorami wdrożenia certyfikatu EcoVadis przez www.paculaconsulting.pl są wzrost zadowolenia interesariuszy, wzrost wartości marki, możliwość benchmarkingu, ciągłe doskonalenie CSR, odpowiednie zarządzanie ryzykiem, ograniczenie straty wizerunkowej. Poprzez poprawę praktyk CSR rozszerza się tworzenie wartości. Platforma zapewnia bogatą funkcjonalność a Pacuła Consulting zapewnia wdrażanie systemu CSR na podstawie wytycznych EcoVadis, szkolenia przedmiotowe, audyty systemów, kompleksowe wsparcie, ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, doskonalenie systemów odpowiedzialności społecznej oraz wdrożenie polityk, procedur i dobrych praktyk. 

PIT

Powiązane artykuły