Abolicja ZUS

ZUS umorzenie

Abolicja ZUS to rozwiązanie pozwalające małym firmom na legalne umorzenie długu w ZUS. W myśl ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności, powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551) która weszła w życie wraz z dniem 15 stycznia 2013 r. Ustawa o abolicji ZUS pozwala na umorzenie składek nieopłaconych na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Dla osób uprawnionych do skorzystania z umorzenia składek, kilka wskazówek poniżej.

 

Umorzenie składek w ZUS ?

Umorzenie składek nie dotyczy wszystkich płatników ZUS , jest to działanie dostępne dla ściśle określonych jednostek. Aby skorzystać z abolicji ZUS należy spełnić szereg warunków:

1. Z prawa do umorzenia nieopłaconych składek mogą skorzystać wszystkie osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

2. Abolicja obejmuje również spadkobierców i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

ZUS umorzenie

Jakie składki obejmuje abolicja ZUS ?

Umorzenie długu wobec ZUS następuje tylko do zaległości powstałych w okresie wyszczególnionym powyżej. Dodatkowo z prawa do abolicji nie mogą skorzystać dłużnicy zalegający z płatnościami za zatrudnionych pracowników. Abolicja nie obejmuje też składki zdrowotnej. Zaległości ujęte w ustawie to:

– Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,

– Odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,

– Opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

 

Warunki umorzenia składek ZUS ?

Aby móc złożyć wniosek o abolicję ZUS, zaległe płatności nie mogą przekraczać ram określonych w ustawie. Do umorzenia składek określonych w ustawie, wymagane są :

1. Nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu, należności niepodlegających umorzeniu, za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.

2. Spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

 

Wniosek o abolicje ZUS ?

Chociaż ustawa umorzeniowa weszła już w życie, to nie będzie obowiązywać zawsze. Czas na złożenie stosownego wniosku zalegający z płatnościami mają do dnia określonego w ustawie. Osoby uprawnione według powyższych kryteriów mogą złożyć wniosek o umorzenie składek w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zatem od 15 stycznia 2013 r.

Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:

– podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,

– wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,

– przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią

będą mogły złożyć wniosek o umorzenie składek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

 

Abolicja ZUS – jakie dokumenty?

Nie wszyscy przedsiębiorcy korzystający z umorzenia składek będą musieli dopełnić jednakowych formalności.

1. W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności.

2. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:

  • a) poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,
  • b) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387 lub
  • c) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf
  • d) oświadczenie: http://www.zus.pl/pliki/formularze/oswiadczenie_ust_kat_ratingowej.pdf zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
  • e). zaświadczenia/ oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia składek zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

 

ZUS abolicja

Udogodnienia przy abolicji

Wnioski w sprawie skorzystania z abolicji ZUS dostępne są:

– na stronie www.zus.pl,

– na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS

Pomocą w załatwieniu sprawy służy wykwalifikowana kadra pracownicza w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w której złożono wniosek o umorzenie należności z tytułu składek. Niektóre oddziały ZUS uruchomiły nawet konsultacje telefoniczne dla zainteresowanych abolicją.

 

PIT

Powiązane artykuły