ZUS Chełm

ZUS Chełm

Adres ZUS Chełm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
22-100 Chełm
ul. I Armii Wojska Polskiego 8

Telefon do ZUS w Chełmie

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Praca w ZUS Chełm

Oferty pracy w ZUS publikowane są na oficjalnej stronie urzędu pod adresem: www.zus.pl/praca

Zasięg terytorialny

Zasięg ZUS Chełm obejmuje zarówno zamieszkałych na terenie miast Chełm oraz Rejowiec Fabryczny jak również na terenie gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice oraz Żmudź. Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy od 7.00-15.00. Inspektorat ZUS w Chełmie podlega pod Oddział  ZUS w Biłgoraju

ZUS Chełm
ZUS w Chełmie
Forum na temat ZUS w Chełmie
[bbp-single-forum id=4684]

Odwołania od rent i emerytur ZUS w Chełmie

Od decyzji wydanej przez organ rentowy w sprawie emerytury lub renty w ZUS Chełm przysługuje odwołanie do właściwego sądu – w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie takie wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie można wnieść również, we wskazanym wyżej terminie, w formie ustnej do protokołu, sporządzonego przez organ, który wydał zaskarżaną decyzję. Wnioskodawca w odwołaniu wskazuje zaskarżaną decyzję, uzasadnia zarzuty i wnioski. Odwołanie powinno być podpisane przez wnoszącego odwołanie, albo przez jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu jedynie w sytuacji, gdy ZUS w Chełmie uzna odwołanie w całości za słuszne. W przypadku, gdy odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do właściwego sądu wraz z uzasadnieniem.
Właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie emerytury lub renty jest sąd okręgowy – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sąd I instancji.
Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym. Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie wnioskodawcy lub organu rentowego, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

PIT

Powiązane artykuły